Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza kolejny nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki B (skierowana do Kandydatów/-ek zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami).
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 16.04.2018 r. do 20.04.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
•    do 29 r. ż.,
•    zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
•    nie pracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
•    nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
•    nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
•    osoby z niepełnosprawnościami,
•    osoby o niskich kwalifikacjach,
•    osoby długotrwale bezrobotne,
•    osoby bez doświadczenia zawodowego,
•    osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku,
•    Kobiety.
Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.aktywnipodkarpacie2.pl zakładka „Do pobrania” – Dokumenty rekrutacyjne ścieżka B i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osoby trzecie w terminie naboru.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału_ścieżka B znajdujący się w zakładce „Do pobrania”.