Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niebylec na rok szkolny 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają do dyrektora placówki jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 4 do 8 lutego 2019 r. Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola. Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Czytaj więcej: Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...

Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Wartość projektu: 1 212 932,62 zł
Wkład własny Gminy Niebylec: 65 837,46 zł
Wkład UE: 1 030 992,72 zł
Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Cel główny projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych minimum 610 uczniów i uczennic 9 szkół Gminy Niebylec w zakresie TIK, nauk mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji minimum 176 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie 01.07.2018-30.06.2020.

Czytaj więcej: Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20l7 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publiczne szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.
Treść ogłoszenia o konkursie zawarta w załącznikach poniżej:

ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Załącznik do zarządzenia nr 132 /2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 września 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996)oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej,

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi,

3) Szkoły Podstawowej w Gwoździance,

4) Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku,

5) Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Załącznik do zarządzenia nr 50/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 czerwca 2018 r.