Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie działająca na terenie gmin: Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

1. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – 200 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba udzielonych dotacji na uruchomienie/rozwój działalności gospodarczej –2 szt.

2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez rozwijanie działalności gospodarczej – 850 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba wspartych przedsiębiorstw – 10 szt.

3. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez rozwijanie działalności gospodarczej – 100 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba udzielonych dotacji na uruchomienie/rozwój działalności gospodarczej – 1 szt.

4. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejski objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez rozwijanie działalności gospodarczej – 200 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.2.1. Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych lub/i związanych z ekonomią społeczną
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba wspartych przedsięwzięć innowacyjnych lub/i związanych z rozwojem ekonomii społecznej – 2 szt.

5. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 335 500,00 zł.
Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w tym ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba ogólnodostępnych, obiektów turystycznych nowopowstałych, zmodernizowanych lub doposażonych – 1 szt.

6 . Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych – 50 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.2.2. Budowa, modernizacja lub/i wyposażenie obiektów do produkcji bądź sprzedaży produktów/usług lokalnych i/lub z wykorzystaniem odnawialnej energii
w prowadzeniu działalności gospodarczej
Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba wybudowanych i/lub zmodernizowanych, wyposażonych pomieszczeń do produkcji bądź sprzedaży produktów/usług
lokalnych – 1 szt.

Termin składania wniosków:
od 09.03.2020 roku do 06.04.2020 roku.

Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną dostępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpodkrpacie.eu w zakładce PROW 2014- 2020/Nabory/Ogłoszenia o naborach oraz w wersji papierowej w biurze LGD C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec