KONTROLA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 6 sierpnia 2020 r. rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Niebylec sprawdzać będą:

  • segregację odpadów komunalnych,
  • ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość,
  • posiadanie kompostownika przydomowego,
  • w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji oraz prawidłowość odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych z posesji, natomiast w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych, bądź przydomową oczyszczalnię ścieków.

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W związku z czym, poniżej znajduje się adres punktu, w którym zbierane są odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy
P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 38B,
38-100 Strzyżów
folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze 17 276 16 64

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, odpadów  folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować go grupy odpadów komunalnych, dlatego w/w odpady przyjmowane są odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępny jest bezpośrednio u podmiotu odbierającego.

Przypominamy o obowiązku bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy powrócili do kraju oraz uczniom, studentom, którzy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną (COVID-19) przebywają w swoich miejscach zamieszkania o obowiązku aktualizacji danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Przypominamy o obowiązku bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie...

NABÓR WNIOSKÓW- AZBEST 2020 ROK

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2020 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka ,,Do pobrania”), a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (17) 277 39 93 w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

ZWOLNIENIE Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.

Kwota tego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie dla mieszkańca.
Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi na kompostownik zobowiązani są złożyć nową deklarację. Aby ulga została naliczona od miesiąca kwietnia 2020 r. należy złożyć nową deklarację w terminie do dnia 10 maja 2020.

W przypadku złożenia nowej deklaracji do dnia 10 czerwca 2020 ulga zostanie naliczona od 1 maja 2020 r. i tak kolejno w poszczególnych miesiącach.

Czytaj więcej: ZWOLNIENIE Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Niebylec przypomina,
o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywam właścicieli posesji na terenie gminy Niebylec wyposażonych w kanalizację sanitarną, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Gmina Niebylec może przeprowadzić kontrole w w/w zakresie z wykorzystaniem generatora dymu, czyli tak zwanej potocznie „zadymiarki”. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej może wszcząć postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Niebylec, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 16,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,

- 48,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w przydomowe kompostowniki mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Niebylec (Niebylec 183 pokój nr 7) celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z tytułu posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również, że konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podwyżki opłat za odpady komunalne dotknęły nie tylko naszą gminę, ale większość gmin w całej Polsce. Główne czynniki powodujące wzrostu opłat to, m.in. wzrost cen energii elektrycznej, paliw, płacy minimalnej oraz podwyżka cen za odbiór odpadów przez spalarnie. Niewątpliwe znaczenie na rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów ma Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzającego wspólny system segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju z podziałem na 5 frakcji odpadów oraz wiele innych ustaw i rozporządzeń, które nakładają na podmioty odbierające i zagospodarowujące odpady komunalne szereg zadań, m. in. instalowanie systemów przeciwpożarowych oraz urządzeń wizyjnego monitoringu miejsc składowania i magazynowania odpadów, uiszczenie co raz wyższej opłaty za składowanie odpadów komunalnych (tzw. opłaty marszałkowskiej).  System gospodarki odpadami musi się bilansować, gmina nie ma możliwości jego dotowania, dlatego też wpływy z opłat mieszkańców muszą w całości pokrywać koszty systemu.